Za co grozi odpowiedzialność dyscyplinarna w Policji?

Postępowanie dyscyplinarne to mało przyjemny temat, jednak wbrew pozorom może spotkać każdego funkcjonariusza.

Zgodnie z art. 132 ustawy o Policji, policjant odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej.

Naruszeniem dyscypliny służbowej jest taki czyn policjanta, który polega na zawinionym przekroczeniu uprawnień lub niewykonaniu obowiązków wynikających z przepisów lub rozkazów i poleceń wydanych przez przełożonych.

Ustawa wskazuje, że naruszeniem dyscypliny służbowej jest w szczególności:

1) odmowa wykonania albo niewykonanie rozkazu lub polecenia przełożonego, względnie organu uprawnionego na podstawie ustawy do wydawania poleceń policjantom, z wyłączeniem rozkazów i poleceń, których wykonanie łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa;

2) zaniechanie czynności służbowej albo wykonanie jej w sposób nieprawidłowy;

3) niedopełnienie obowiązków służbowych albo przekroczenie uprawnień określonych w przepisach prawa;

4) wprowadzenie w błąd przełożonego lub innego policjanta, jeżeli spowodowało to lub mogło spowodować szkodę służbie, policjantowi lub innej osobie;

5) postępowanie przełożonego w sposób przyczyniający się do rozluźnienia dyscypliny służbowej w podległej jednostce organizacyjnej lub komórce organizacyjnej Policji;

6) stawienie się do służby w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka oraz spożywanie alkoholu lub podobnie działającego środka w czasie służby albo w obiektach lub na terenach zajmowanych przez Policję;

7) utrata służbowej broni palnej, amunicji lub legitymacji służbowej;

8) utrata przedmiotu stanowiącego wyposażenie służbowe, którego wykorzystanie przez osoby nieuprawnione wyrządziło szkodę obywatelowi lub stworzyło zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa powszechnego;

9) utrata materiału zawierającego informacje niejawne.

Zamieszczone w ustawie o Policji wyliczenie nie ma charakteru zamkniętego i nie wskazuje wyczerpująco wszystkich czynów jakie mogą doprowadzić do wszczęcia przeciwko policjantowi postępowania dyscyplinarnego.

Na funkcjonariuszu spoczywa także obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej. Zasady etyki zawodowej zostały określone w załączniku do zarządzenia Nr 805 Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta”. Złamanie każdej z zasad określonych we wskazanym zarządzeniu może stanowić podstawę do pociągnięcia policjanta do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

W kolejnych wpisach postaram się wskazywać przykłady naruszenia dyscypliny służbowej i zasad etyki zawodowej oraz przytaczać co ciekawsze orzeczenia sądów administracyjnych w tym zakresie. 

adwokat Mariusz Stelmach
AdwokatSzczecin.pl

Skomentuj Facebook

Dodaj komentarz